Telefoonhoesje STIEK kleurrijk

PRIVACY STATEMENT

Versie 23/06/2020

 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio BIG. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/06/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt heeft met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op nemen, de contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden daardoor per definitie automatisch met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot deze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de beveiliging van de netwerkverbindingen via SSL. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail
Wij nemen e-maildiensten af van TransIP. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen ze metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrief
Je ontvangt de nieuwsbrief van Studio BIG alleen als je je daar voor hebt aangemeld via onze website. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via Wix. Onderaan iedere nieuwsbrief die verzonden wordt, staat de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt, wordt je inschrijving verwijderd en ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.​

 

Betaalproviders
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Wix Payments & PayPal. Deze betaalproviders kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, ordernummer, totaalbedrag van de bestelling, IP-adres en natuurlijk je betaalgegevens zoals betaalmethode en rekeningnummer. Beide partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Beide partijen behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Beide partijen bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

​​Verzending
Studio BIG verzendt haar bestellingen hoofdzakelijk als reguliere brievenbuspost met PostNL. Indien je bestelling wordt verzonden als brievenbuspakketje of groot pakket, dan maken wij gebruik van de diensten van MyParcel (PostNL) of DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met de vervoerder delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval de partijen onderaannemers inschakelt, stellen zij deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Financiële administratie
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de software van Microsoft Dynamics NAV. In dit systeem worden alleen ordernummers, herkomst van de order (Nederland, EU of buiten de EU) en de bedragen geregistreerd. Er is geen koppeling met de webwinkelsoftware. Deze gegevens worden op onze eigen interne server opgeslagen en kunnen alleen binnen ons eigen netwerk benaderd en bewerkt worden door onze eigen medewerkers. Deze zijn tot geheimhouding verplicht en zij zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Studio BIG op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantgegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. In de praktijk betekent dit dat wij facturen 7 jaar moeten bewaren. Wij bewaren deze (geprinte) facturen en verwijderen verder al jouw overige gegevens uit ons bestand, tenzij ook deze vallen onder een wettelijke bewaartermijn.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Studio BIG. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Cookies
Studio BIG maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan deze website op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je deze website bekijkt, worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. De cookies bevatten geen virussen en kunnen jouw telefoon, tablet of PC geen schade toebrengen. Kom je op een later moment weer op deze website? Dan wordt jouw informatie herkend en registreren de cookies dat je deze website weer opnieuw bekijkt.

Waarom worden er cookies geplaatst?
We plaatsen deze specifieke cookies om jouw gebruiksgemak voor deze website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kunnen we de structuur, de navigatie op de website (dat wat jij bekijkt) en de inhoud van deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken zodat je deze website altijd en overal kunt bezoeken en de informatie kunt raadplegen wanneer nodig.

Soorten cookies
De website maakt gebruik van diverse soorten cookies. Bij het bezoeken van de website krijg je de cookie-melding te zien. Cookies die niet noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘Accepteren’ in de cookiebar. Het is mogelijk om zelf in te stellen welke cookies gebruikt mogen worden.

Noodzakelijke en functionele cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Functionele cookies verzamelen data om voorkeursinstellingen te onthouden om zo de website te kunnen verbeteren en personaliseren. Denk hierbij aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, taalvoorkeuren en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden.

Analytische cookies
De website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en vastgelegd dat wij geen van deze gegevens willen delen met Google. De Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn geanonimiseerd. De informatie die wij via Google Analytics verzamelen betreft het aantal bezoekers, welke pagina’s veel of juist weinig bekeken worden, op welk tijdstip etc. Op basis van deze informatie zijn wij in staat onze website én producten verder te verbeteren. Het belangrijkste is: wij slaan geen persoonlijke data op die te herleiden is naar jou als individu.

We maken geen gebruik marketingcookies, zoals van andere advertentie-diensten zoals Google AdWords

Vragen?
Soms kan het zijn dat we wijzigingen aanbrengen in het gebruik van cookies op deze website. Daarom is het advies dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Mocht je nog vragen hebben over de cookies die we gebruiken, dan kun je contact opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@studiobig.nl.

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens
Studio BIG
Toermalijnring 504
3316 LC Dordrecht
Nederland
T: 06 - 14 15 77 85
E: info@studiobig.nl